Publications

ARTICLES PUBLISHED IN JOURNALS / MAGAZINES (EN)

setting-a-precedent

M. Hakan Tüfekçi of Yalçın & Toygar & Tüfekçi considers how changes to the vessel arrest regime in the revised Turkish Commercial Code have been interpreted in case law. Back in 2012, the revised Turkish Commercial Code came into effect. This introduced some significant changes to the country’s ship arrest regime, which had previously been…

Hakan Tüfekçi of Yalçin & Toygar & Tüfekçi takes a closer look at Turkey’s approach to vessel arrest as detailed in its recently revised Commercial Code. The issue of vessel arrest is a complex and challenging one, and, of course , closely tied to the provisions and requirements of different legal jurisdictions. Much is written about vessel arrest in…

In international trade, mainly four payment methods are used, which are (i) open account (cash against goods), (ii) advance payment (prepayment), (iii) bills for collection (documentary collection), and (iv) letters of credit (documentary credit). These payment methods attempt to reconcile the conflicting…

ARTICLES PUBLISHED IN JOURNALS / MAGAZINES (TR)

Kaynağını İngiliz Hukukundan alan “anti-suit injunction” – Türkçe yaklaşık ifadesi ile “dava etmeme emri”2 – Kıta Avrupa Hukuku (Civil Law) sistemine sahip olan devletlere yabancı olan ve fakat İngiliz Hukukundan neş’et etmiş Müşterek Hukuk (Common Law) sistemi dahilindeki devletlerce uygulanan usul hukuku anlamında bir çeşit tedbir…

Denizcilik sektörünün uluslararası mahiyet taşıması itibari ile yabancı olmadığı “Apostil” kurumunun incelenmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Denizcilik sektörü özelinde Apostil kurumuna en çok gemi satım sözleşmesi/gemi inşa sözleşmesi çerçevesinde tara$arın karşılıklı closing (kapanış) evrak taleplerinde ya da o%-shore şirketlerin…

Bir Birleşmiş Milletler kurumu olan Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (International Maritime Organisation, kısaca IMO) inisiyatif ve gayretleri sonucu,  Türkiye’nin de tarafı olduğu ¨Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine  Dair Uluslararası Sözleşme (ya da sektörce ve literatür de …

06/07/2018  tarihli  ve 30470  sayılı Resmi Gazete’de “Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği” (kısaca “Yönetmelik”) yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, Yônetmelik, 6 ı 02 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre kurulmuş,  ulusal ve uluslararası taşımacılık alanında taşıma işleri organizatörü  olarak faaliyet gösteren…

Maliki bulunduğu gemisini bizzat kendi nam ve hesabına deniz ticaretinde kullanan Donatan veya -aksine sözleşme de hüküm yok ise- bir çıplak gemi kira sözleşmesi (bare-boat/demise charter party) ile ticaretini yapan gemi kiracısı (bare-boat/demise charterer ya da Türk Ticaret Kanunu m.1119 bağlamında “kiracı”) veya -yine aksine sözleşmede…

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2022-32/66 sayılı “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” 19/04/2022 tarihli ve 31814 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olup, Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.İşbu Tebliğ ile 28/2/2008 tarihli ve 26801 sayılı Resmî…

INFORMATION NEWSLETTERS (EN)

The principles of protecting shareholders, enlightening the public and ensuring the safe operation of our capital markets are the basis of the regulations regarding capital markets. In this context, in order to ensure the aforementioned issues in a regular and healthy way, companies registered in Borsa İstanbul are obliged to disclose…

As we all know the outbreak of COVID-19 began in Wuhan, China in December 2019 and has now spread all over the world. Due to the ongoing situation regarding COVID-19, every aspect of the daily life of ours has started to feel the tension, and this situation led to cancellation of many events — for the sake of public health, so in that sense, sports…

Regarding to setbacks in the world of sports arising from COVID-19, the Court of Arbitration for Sport (CAS) have made some adjustments on Article R31 and Article R32 of the Code of Sports-related Arbitration (the Code) on 16 March 2020. The previous version of Article 31 §3 specifies that any written submissions such as the arbitration…

The United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation (Singapore Convention) opened for signature in Singapore on August 7, 2019. So far, 46 States have signed, including China, India, Turkey and the US. The Singapore Convention responds to the demand from a growing body of mediation…

Below is a short information note about the Electronic Transport Tracking and Control System (U-ETDS) prepared especially for Freight Forwarders. In case you need more comprehensive information, please do not   hesitate to contact use via info@tufekcilaw.com Regards, Tufekci Law Firm. Electronic Transport Tracking and Control System…

INFORMATION NEWSLETTERS (TR)

Tahkim yargılaması, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri haklarla ilgili olarak aralarında çıkmış veya çıkabilecek bir anlaşmazlığın çözümünün bir veya birkaç kişiye bırakılması ve anlaşmazlığın ihtiyari olarak bırakıldığı kişi ya da kişilerce karara bağlandığı alternatif uyuşmazlık çözüm yoludur (HMK m.412/1). Yargı, devletin temel…

Tahkim, kural olarak tarafların serbest iradeleri ile varlığı ve çerçevesi belirlenecek bir yargılama usulüdür. Tahkim anlaşması, tarafların, sözleşmeden kaynaklansın veya kaynaklanmasın aralarında mevcut bir hukuki ilişkiden doğmuş veya doğabilecek uyuşmazlıkların tümünün veya bazılarının tahkim yoluyla çözülmesi konusunda yaptıkları…

Ayakta kürek sörfü sporunun uluslararası sörf federasyonuna mı yoksa uluslararası kano federasyonuna bağlanacağına ilişkin CAS’ın 5 Ağustos 2020 tarihli karar özetinin tercümesi aşağıdaki makalede verilmiştir. Daha fazla bilgi için dokümanı inceleyin…

Aşağıda Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS) hakkında özellikle Taşıma İşleri Organizatörleri (Freight Forwarder) için hazırlanmış kısa bir bilgi notu dikkatinize sunulmaktadır.Daha kapsamlı bilgiye ihtiyaç duymanız ihtimalinde lütfen tarafımızla info@tufekcilaw.com email adresi üzerinden iletişime geçmekten…

UNCITRAL (Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu) tarafından hazırlanmış ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca 2019 Aralık ayında kabul edilmiş olan ARABULUCULUK SONUCUNDA YAPILAN ULUSLARARASI SULH ANLAŞMALARI HAKKINDA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİ (kısaca SİNGAPUR ARABULUCULUK SÖZLEŞMESİ)…

Scroll to Top