tasima-sozlesmesi

2022-32/66 SAYILI TEBLİĞ’İN TAŞIMA SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2022-32/66 sayılı “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” 19/04/2022 tarihli ve 31814 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmış olup, Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.
İşbu Tebliğ ile 28/2/2008 tarihli ve 26801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)”in 8. maddesinin “Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırmaları mümkündür.” şeklindeki 9. fıkrasının sonuna “Ancak sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi
ve kabul edilmesi zorunludur.” cümlesi eklenmiştir.
2008-32/34 sayılı tebliğin eski halinde Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırmaları mümkündü ve bu konuda herhangi bir değişiklik yapılması söz konusu olmamıştır.
2022-32/66 sayılı Tebliğ ile yapılan değişiklik ile ise sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunlu hale gelmiştir. Diğer bir ifade ile yapılan bu değişik ile menkul satışlarına ilişkin sözleşmeler ve faturalar yine döviz cinsinden düzenlenebilecek olmakla birlikte, ödemelerinin ise Türk lirası cinsinden yapılması gerekmektedir.
Görüldüğü üzere, değişiklik yapılan maddenin kapsamı menkul diğer bir ifade ile taşınır satış sözleşmelerine ilişkin olup, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 209. maddesine göre
“Taşınır satışı, Türk Medenî Kanunu uyarınca taşınmaz sayılanlar dışında kalan ve diğer kanunlarda taşınır olarak belirtilen şeylerin satışıdır.” 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 762. maddesine göre ise “Taşınır mülkiyetinin konusu, nitelikleri itibarıyla taşınabilen maddî şeyler ile edinmeye elverişli olan ve taşınmaz mülkiyetinin kapsamına girmeyen doğal güçlerdir.” Kanuni düzenleme kapsamında menkul doktrinde de özüne zarar verilmeksizin bir yerden başka bir yere taşınabilen eşya olarak tanımlanmaktadır.
Buna göre, yapılan değişiklik sadece menkul/taşınır satışına ilişkin sözleşmeleri kapsamakta olup, taşıma yahut taşıma organizasyonu vb. hizmet satışına ilişkin sözleşmeler hakkında ise 2022/32-66 sayılı Tebliğ ile herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Scroll to Top