tasima-isleri-yetki-belgesi

Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yetki Belgesi

06/07/2018 tarihli ve 30470 sayılı Resmî Gazete’de “Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği” (kısaca “Yönetmelik”) yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, Yönetmelik, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre kurulmuş, ulusal ve uluslararası taşımacılık alanında taşıma işleri organizatörü olarak faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişileri kapsamaktadır (md. 2).  İşbu Yönetmelik uyarınca bu sektörde faaliyet göstermekte olan gerçek ve tüzel kişiler için Yetki Belgesi alma zorunluluğu getirilmiştir.

Yönetmelik’in 3. maddesinde “Taşıma İşleri Organizatörü”nden kimin anlaşılması gerektiği şu şekilde tanımlanmıştır;

“Taşıma işleri organizatörü: Yük taşımacılığı alanında ilgili mevzuat uyarınca yetki belgesi veya faaliyet izni almış gerçek veya tüzel kişilerin imkan,  kabiliyet ve kapasitelerini kullanarak kendi nam  ve hesabına yük taşıması yaptırarak taşıma faturası / sözleşmesi düzenleyen, taşıma ile ilişkili depolama, paketleme, etiketleme, ambalajlama, sipariş yönetimi, gümrük,  sigorta, dağıtım  vb. lojistik işlemleri gerçekleştiren bir veya birden fazla taşıma türü kullanarak taşımacılık ve lojistik hizmetlerini sunmayı meslek edinen ve Bakanıkça yetki belgesi verilen gerçek ve tüzel kişileri,… ifade eder.”

Yönetmelik’in 5. maddesinde ise “Bu Yönetmelik kapsamına giren taşıma işleri organizatörlüğü faaliyetinde bulunacak gerçek ve tüzel kişilerin Bakanlık tarafından verilecek yetki belgesini almaları zorunludur.” denilerek Yönetmelik’te tanımı yapılan Taşıma İşleri Organizatörlüğü faaliyetini yürüten kişiler yetki belgesi alma zorunluluğuna tabi kılınmıştır.

Yönetmelik’in 8. maddesinde yetki belgesi almak veya yenilemek için başvuru sahiplerinin haiz olması gereken şartlar şu şekildedir:

  • Gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde olmaları,
  • Tüzel kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş ve ticaret siciline tescil edilmiş olmaları,
  • Gerçek kişilerde   sahip   ve/veya varsa temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin, anonim şirket statüsündeki tüzel kişiliklerde, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür ile temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin, diğer şirket statüsündeki tüzel kişilerde, tüm ortakların ve bu tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin mesleki saygınlığa sahip olmaları,
  • En az, 300.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olması,
  • Merkez ve/veya şube, işyeri adresine sahip olması,
  • Taşıma işleri organizatörü yetki belgesi ücretini ödemiş olması.

Yönetmelik’in 21. maddesinde ise Yetki Belgesi olmaksızın Yönetmelik’te tanımlanan   Taşıma İşleri Organizatörlüğü faaliyetini yürüten kişilere On Beş Bin Türk Lirası (15.000-TL) idari para cezası kesileceği öngörülmüştür.

Ayrıca Yönetmelik’in 23. maddesi uyarınca yetki belgesi ücreti 150.000,00 (yüz elli bin) TL olup geçerlilik süresi Yönetmelik’in 11. maddesi uyarınca 5 (beş) yıldır.  5 yıllık geçerlilik süresinden sonra Bakanlık’a yapılacak yazılı müracaat akabinde   başvurunun   uygun bulunması durumunda yenileme ücreti, o yıla ait yetki belgesi ücretinin %5’idir. (md. 12)

Scroll to Top