Yabanci-Dilde-Kaleme-Alinmis-Milletlerarasi-TahkimAnlasmalari

Yabancı Dilde Kaleme Alınmış Milletlerarası Tahkim Anlaşmaları

Tahkim yargılaması, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri haklarla ilgili olarak aralarında çıkmış veya çıkabilecek bir anlaşmazlığın çözümünün bir veya birkaç kişiye bırakılması ve anlaşmazlığın ihtiyari olarak bırakıldığı kişi ya da kişilerce karara bağlandığı alternatif uyuşmazlık çözüm yoludur (HMK m.412/1). Yargı, devletin temel fonksiyonlarından biridir ve kural olarak taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözüm yeri mahkemelerdir. Ancak özel hukuka ilişkin uyuşmazlıkların çözümünde mahkemeler yerine tahkim yoluna başvurulması konusunda sözleşme yapılabilir veya taraflarca bağıtlanan sözleşmelere bu yönde bir hüküm konulabilir (HMK m.412/2.)

Daha fazla bilgi için dokümanı inceleyin;

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top